AÜ Bildiri Gönderim Sistemi

Eğer sistemi ilk kez kullanacaksanız yeni bir hesap oluşturmanız gerekmektedir.
Bildiri özeti göndermek veya daha önce gönderdiğiniz  bir bildirinin durumunu öğrenmek için sisteme giriş  yapabilirsiniz

Uyarı

Bildiri özeti gönderiminde her hangi bir sorun yaşamanız durumunda lütfen bizimle iletişim kurunuz

BİLDİRİ GÖNDERİM


Bildiriler yalnızca kongre websitesi üzerindenonline olarak gönderilebilir. E-mail,fax ya da posta ile gönderilen bildiriözetleri kesinlikle kabuledilmeyecektir. Bildirinizle ilgili tümdeğerlendirmesürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden takipedebilirsiniz.

 

Bildiri Özeti Son gönderim tarihi: 25 Mart 2018

Kabul- Red Bildirim Tarihi: 19 Nisan 2018

 

Kongrede sunulacak bildiriler araştırma veyaderleme şeklinde,bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalıdır.Gönderilenözetler aynı şekilde pdf formatında web sitesinde yayınlanacağı içinyazımhatalarına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım hatalarından yazarlarsorumludur.

 

Bildiri Gönderme Kuralları

  • Kongreye bir kullanıcı kaydı ile enfazla 2 bildiri özetgönderebilirsiniz. Bildiri kabulü için en az bir yazarın kongreye kaydıgereklidir. Kongre kaydı bulunmayan veya son bildiri gönderim tarihine kadarkayıt yaptırmayan katılımcıların bildirileri değerlendirilmeye alınmayacaktır.
  • Bildiri özetleri daha önce hiçbir yerdesunulmamış veya yayınlanmamış, özgün araştırma veya derleme türünde olmalıdır.
  • Bildirinin Times New Roman fontunda, 10punto ile sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
  • Bildiride iletişim kurulacak olansorumlu yazarın isminin altı çizili olmalı.
  • Online olarak sisteme gönderilmiş olanbildiriler silinemez ve değiştirilemez
  • Bildiri ödül değerlendirme komitesitarafından ilk üç dereceye giren bildirilere kongre kapanış programındaödülleri verilecektir.
  • Kabulü gerçekleşen bildiriler ile ilgiliyukarıda belirtilen durumlar haricinde bir sorun olduğunda kongre sekreteryasıile iletişime geçilebilir (eokama2018@amasya.edu.tr / mesai saatleriiçerisinde: 0542 893 54 64).

Yazım Kuralları

1.   İsimler sadece ilk harf büyük olacakşekildeküçük harfle yazılmalıdır. 

2.   Yazarların çalıştıkları kurumlarınad veadresleri mutlaka belirtilmelidir. 
Örn: Xxxx Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Xxxx Ana Bilim Dalı, Amasya

3.   Özet başlığının sadece ilk harfibüyükyazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.) 

4.   Özet içinde kısaltma kullanılmasıhalinde,kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.

5.   Özette çalışmanın amacı vekullanılan yöntemlerkısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıylabirlikte özetlenmeli vesunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.

6.   Orijinal araştırma özetinde,giriş-amaç,yöntem, bulgular, sonuç ve anahtar kelimeler yer almalıdır. Derlemeözetindeise, giriş, konunun kendine ait başlıkları, sonuç ve anahtar kelimeleryeralmalıdır. Anahtar kelimeler en az 3 en fazla 5tane olmalıdır.

7.   Özetin tamamı, başlık adı,yazarınadı, soyadı hariç olmak üzere 300 kelimeyi geçmemelidir.

8.   Sisteme yüklenen özet metiniçerisinde tablo,grafik veya resim kullanılmamalıdır. Grafik, tablo veresimler ayrıca sistemeyüklenmelidir.

Bildirilerin Değerlendirilmesi

Değerlendirmeinternetüzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak,BildiriDeğerlendirme Komitesince yapılacaktır. Bildirilerindeğerlendirmeyealınabilmesi için araştırmacılardan en az birinin kongre kayıtişleminintamamlanmış olması gerekmektedir. Bilimsel Kurul, bildirileri sözel veya poster sunum olarakdeğiştirme ve karar verme hakkınasahiptir. Tüm bildiriler en az 2 hakem tarafındandeğerlendirilecektir.Değerlendirme sonucu tüm bildiri  sahiplerine sonuç yazısı olarakgönderilecektir.Bildiri sahiplerinin  sunumlarının nasılolacağı konusundanihai karara dikkat etmelerini önemle belirtiriz.

SözelBildiriler

1.      Sözel bildirilerinsunum tarih vesaatleri kongre web sayfasında ilan edilecektir.

2.      Sözel sunum süresisoru ve tartışmadahil  5 dakikadır.

3.      Sözel sunumlar powerpoint dosyasıolarak hazırlanacaktır.

4.      Sözel sunum dosyalarımümkünse sunumgününden önce, en geç oturumun olduğu sabah görevlilere teslimedilecektir.

PosterBildiriler

1.      Poster başıtartışmaları içinhazırlanacak  posterler, en az 1 metremesafedenokunabilecek şekilde (70 X 100 cm) hazırlanacaktır.

2.      Posterler kongresürecindeorganizasyon  komitesinin göstereceğiyerde  sergilenecektir.

3.      Sunum zamanı sonaerenposterler  yazarları tarafındankaldırılmadığı takdirde görevlilertarafından toplanacaktır. Bu durumda kaybolanya da yırtılan posterler içinherhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.